Problematika útulků v ČR


Jednou ze známek vyspělosti každé společnosti je úcta nejen k lidskému životu, ale i k dalším živým bytostem, ke zvířatům. Vždyť i němá tvář si zasluhuje pozornost, péči a ochranu ze strany člověka…

 

Jde zejména o to, aby náš vztah ke zvířatům byl zodpovědný, abychom k nim měli úctu, soucítili s nimi a snažili se jim po dobu jejich života zajistit co nejlepší podmínky, zmírnili jejich bolest a utrpení.

 

Úloha samosprávy v oblasti ochrany zájmových zvířat v ČR

Povinnosti a pravomoc obce v oblasti ochrany zvířat

Podle platných právních předpisů jsou obce povinny postarat se o nalezenou nebo ztracenou věc, tudíž i o zvířata. Nejčastěji se jedná právě o toulavé a opuštěné psy a kočky.

V případě týraných zvířat zajišťují obce na základě podnětu orgánů veterinárního dozoru buď náhradní umístění týraného zvířete, popřípadě jeho trvalé odebrání a náhradní péči o něj, nejčastěji v útulku.

Obec má povinnost postarat se o všechna ztracená a opuštěná zvířata, která se vyskytnou na jejím území, v jejím katastru. Obce a města mohou k tomuto účelu zřizovat obecní/městské útulky pro zvířata, ale mohou také využít možnost umístění zvířat do soukromých útulků nebo zařízení, která jsou provozována například zájmovými organizacemi.

 

Útulky, jejich rozdělení a financování

Útulek by měl být zařízením, kde je o opuštěná domácí zvířata profesionálně postaráno, v němž je jim poskytována potřebná veterinární a další péče. V útulcích musí být vedena řádná evidence zvířat na příjmu i na výdeji. Zařízení musí splňovat veškeré podmínky a náležitosti stanovené platnými právními předpisy, dále jsou povinna spolupracovat s orgány státního veterinárního dozoru, které provádějí pravidelné kontroly.

Obecně se dají útulky v ČR rozdělit do následujících kategorií:

·         útulky městské (obecní) – vybudované a spravované městem či obcí, často městskou policií, tyto útulky obvykle fungují nejlépe, jsou zajištěné a financované z rozpočtu města či obce, některé (převážně ve větších městech) mají i placené stálé zaměstnance,

·         útulky zřízené a spravované právnickou osobou (spolkem či organizací působící v ochraně zvířat) – kvalita těchto útulků je různorodá, záleží na možnostech finančních i personálních; často mívají smlouvu s městem nebo obcí, která k nim posílá nalezená zvířata a platí určitou sumu na péči o ně; některé si však finance zajišťují samy podle možností,

·         útulky soukromé – i zde je kvalita velmi různorodá v závislosti na finančních možnostech, celkově ale v těchto útulcích bývá nejvíce problémů; i tyto útulky mívají smlouvu s obcí, často jsou ale závislé čistě na sponzorských darech a dobročinnosti.

 

Pokud jde o způsob financování, mají útulky různé možnosti a zdroje:

·         zřízené a financované plně městem či obcí,

·         mají uzavřenou smlouvu s obcí, která platí za pobyt zvířete nalezeného v jejím regionu,

·         získávají grantové dotace a příspěvky z rozpočtů měst a obcí,

·         financované čistě ze soukromých zdrojů, z darů soukromých a právnických osob.

 

Útulky, praxe a problémy

Neochota obcí

Problémem často bývá snaha obcí vyhnout se povinnosti postarat se o bezprizorní zvířata ve svém regionu a neochota dávat na péči o ně finanční prostředky z rozpočtu obce.

Řada obcí své zákonné povinnosti plní, ale nejsou výjimkou případy, kdy se svým povinnostem plynoucím ze zákona, snaží vyhnout. Ekonomické zájmy kladou mnohdy před zájmy etické, přestože v mnoha případech není finanční zátěž na obec nijak velká.

Některé malé obce (zejména pak v Karlovarském kraji – např. obec Kyselka, Jenišov) kritizují současné právní předpisy, které obcím ukládají povinnost postarat se o opuštěná zvířata a po dobu nejméně 6 měsíců o ně na své náklady pečovat. Radnice těchto obcí argumentují tím, že nemají proškolený personál, potřebné zařízení a vybavení, že v rozpočtu obce nejsou finanční prostředky na zřizování a zajišťování provozu útulkových zařízení. Stejně jako v jiných oblastech i tady platí, že vše je především o lidech, zvláště v menších obcích velmi záleží na jejich vedení, na členech rady a zastupitelstva.

V poslední době se - pravděpodobně i vlivem krize - situace s financováním útulků ze strany obcí horší. Jsou zaznamenávány i takové jevy, kdy členové zastupitelstva uvažují o utrácení zcela zdravých psů v útulcích (po určité době např. měsíci, třech měsících apod.). Taková iniciativa byla zaregistrována např. od starostky v Lanškrouně nebo místostarosty v Kutné Hoře. Tento přístup je zcela nepřijatelný nejen z etického, ale také právního hlediska.

 

Nedostatek financí

Zcela zásadním problémem mnoha útulků je nedostatek financí a velká nejistota dalšího zabezpečení (materiální vybavení apod.). Z toho potom vyplývají nedostatky v péči o zvířata, zejména pokud jde o kvalitní výživu zvířat či veterinární péči. Nedostatek finančních prostředků a nejistota dalšího fungování je pochopitelně největším problémem téměř všech útulků. Často jsou závislé na sponzorech a drobných dárcích. Městské útulky mají v této oblasti jistou výhodu z důvodu financování z městského/obecního rozpočtu.

Nejdůležitějším zdrojem příjmů jednotlivých útulků jsou poplatky od obcí, se kterými má útulek uzavřenou smlouvu a poplatky od zřizovatele. Každý útulek má stanovenou denní částku pro pobyt zvířete. Obec, na jejímž katastrálním území je zvíře odchyceno a následně umístěno do útulku, je povinna tuto částku platit po celou dobu umístění zvířete. Denní částka na jednoho psa je různá, odvíjí se od stavu psa, velikosti apod. – obvykle je stanovena v rozmezí 50 – 80 Kč.

 

Nedostatečná kapacita

S ohledem na nedostatek finančních prostředků a také vzhledem k vytíženosti kapacity nejsou často útulky schopné přijímat zvířata z jiných spádových oblastí/regionů nebo od soukromých nálezců, mnohdy spolupracují jen s obcí nebo policií. Co se týká vytíženosti kapacity útulkových zařízení, všechna jsou téměř nebo úplně zaplněna. Současná kapacita útulků často nestačí na množství bezprizorních zvířat a edostatečná kapacita útulků je tak jedním z největších problémů.

 

Problém s personálním zajištěním

Pokud jde o personální zabezpečení provozu útulku a péče o zvířata - počet stálých zaměstnanců je velmi nízký (v podstatě tak 1 až 2, nebo žádný). Dobrovolníků je velmi málo. Zajištění péče o zvířata v útulcích je nejen ekonomicky, ale také personálně náročné. Útulky se potýkají se stálým nedostatkem – zejména kvalifikovaných a proškolených personálních sil.

Přestože obce přispívají na nejnutnější provoz – financují krmení, očkování, odčervení atd.; stálé zaměstnance mají obvykle jen velké městské útulky.

 

Ve srovnání s jinými státy si však Česká republika v péči o bezprizorní zvířata nevede tak špatně, je zde řada kvalitních a výborně fungujících útulků a také lidí ochotných pomáhat, kteří dělají vše, co je v jejich silách.

 

Tab. Vybraná data o útulcích v ČR (k 31. 12. 2010)

 

Počet útulků v ČR schválených

a kontrolovaných SVS ČR

112

Celkový počet zvířat v útulcích v ČR

cca 5 800

Průměrný počet zvířat v útulcích

45 (rozpětí je však poměrně velké, některé útulky mají i výrazně přes 100 zvířat)

Meziroční nárůst zvířat v letech 2009 - 2010

30 %

Tradičně největší nápor na příjem zvířat:

Vánoce a letní prázdniny

* Zdroj: zjištěné údaje + odhad Nadace pro ochranu zvířat

 

Současná situace v útulcích v ČR

Současná situace v útulcích v České republice se bohužel zhoršuje.

V letech 2009/2010 se nárůst zvířat v útulcích odhaduje kolem 30 %. Jde o neoficiální údaje, nicméně náš odhad založený na informacích z dotazníkového průzkumu mezi útulky o takovém nárůstu svědčí.

Situace v letošním roce se nejeví lépe, spíše naopak. Útulky se potýkají se stále větším nedostatkem financí, jsou přeplněné, kotce a výběhy často nestačí a opuštěných zvířat neustále přibývá.

Na naši nadaci se stále častěji obrací útulky s žádostí o pomoc - zejména z nejchudších regionů – především z Moravskoslezského kraje, zvláště z Ostravska, nebo ze Severočeského kraje.

 

Mgr. Eva Hodek

ředitelka Nadace na ochranu zvířat, www.ochranazvirat.cz

Nadace na ochranu zvířat

Nadace na ochranu zvířat je nevládní nezisková organizace. Od svého založení v roce 1994 hájí zájmy a práva zvířat. Posláním nadace je trvale zlepšovat vztah člověk – zvíře - životní prostředí, pomáhat zmírňovat utrpení a zajišťovat přijatelné životní podmínky zvířat v lidské péči, zvířat volně žijících i držených v zajetí.


Vanda Ročková
Aktualizováno: 31.7.2011 20:40:24
Napsáno: 31.7.2011 16:44:54

Forum.

Vložit príspěvěk

31.7.2011

Monika Fišerová

Keby bol každý zodpovedný a nemnožil ďalšie a ďalšie zvieratá,nebol by problém s preplnenými útulkami taký velký.Bohužial i na stránkach můj-psa sa stretávam s príspevkami že chce niekto chovať psi "len tak" a nie za účelom skvalitnenia to ktorého plemena.Napr.som odpovedala na dotaz kde sa majitelia 6 ročnej kokrice pýtali či nie je nebezpečné nakrývať fenu v tomto veku.Chlapec ktorý sa pýtal čo má jeho fenka za "bouli"na zadku a ona pri tom rodila,šteňa uhynulo.Ešte sa niekto na mňa nahnevá keď sa pozastavím nad tým že chce chovať na psovi bez PP s demodexom.Ludia rozmýšlajte,tu sa nejedná len o vášho psa ale o tisíce psov ktoré nemajú domov a končia v útulkoch,útulky majú existenčné problémi,obce sú neochotné platiť na bezprízorné psi.Kam to speje?Keby každý začal od seba tak verím že by takýto stav nebol aký je teraz a je to na zaplakanie.Chodia sem milovníci psov ale pri tom mám pocit že podaktorí psíčkari sú egoisti čo si cez bublinu svojho ega nedovidia na koniec nosa.Alebo sú taký hlúpi a nechcú to vidieť??? :-((( Váš bostonek.

11.1.2012

hana

až si je někdo adoktuje

7.5.2013

K

Kolik lidí se přečetlo první dva odstavce a přitom jedlo řízek, rohlík se šunkou nebo salámem, pečené kuře nebo jenom hovězí vývar? Neuvěřitelné, že pes si zasluhuje nejlepší péči, ale prase, které je stejně inteligentní jako pes, to si může vytrpět neuvěřitelné hrůzy a bolesti, který jim jatka a masný průmysl připraví. Miluji psy, ale stejně tak i jiná zvířata, lidi zamyslete se už!

3.7.2013

Káťa

Dobrý den mám doma psa fenku huskyho s border kolii a je nazvladatelná žije na dvoře s další fenkou od štěňátek .. mám ji rok a žádná změna i když sem se snažila s ní něco udělat vybít jí energii na procházkách dávat jí různé úkoly ale bezvýsledně je velice tvrdohládvá jede si tu svou .. zničí na co příjde demoluje zahradu dveře na nahradu a utíká .. hrabe na dvoře díry rozkouše všechno co se jí dostane do cety na vodítku chodit umý i venku jakš takš poslechne ale doma .. katastrofa .. mámě už došla trpělivost a řekla že ji musím dát pryč poraďte mi kam s ní děkuji

7.3.2015

radek

Jsou organizace na pravých o u psu u psu je to stejný jako u lidi někteří jdou napravit někteří ne

Vložit příspěvek
Používejte diakritiku. HTML značky zakázány. Diskutujte pouze k tématu. Pokud máte zájem o odbornou radu, napište spíše do veterinární poradny. Zde Vám autoři neodpoví.

Vložením diskuzního příspěvku souhlasíte s pravidly vkládání diskuzních příspěvků
Prosím přihlašte se pokud chcete komentovat
Text:
 
Publikování nebo šíření obsahu muj-pes.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno: muj-pes.cz © 2010
Řešení problémů, webmaster: webmaster@muj-pes.cz; Redakce:info@muj-pes.cz